Menu

Vedtægter

                                                       

VEDTÆGTER VERNINGE IDRÆTSFORENING
 
§1
Foreningens navn er Verninge Idrætsforening, og den har hjemsted i Assens Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af fodboldsport og anden idræt som badminton og dart samt foranstalte arrangementer af såvel sportslig som underholdende art, hvor større forsamlinger kan deltage, for tilvejebringelse af kapital til sportslige formål.
 
§2
Foreningen skal være medlem af de lokale- eller landsunioner, hvis sportsgrene, der dyrkes i foreningen.
 
§3
Foreningen noteres i aktive senior- og ungdomsafdelinger for idræt.
Hver afdeling ledes af et udvalg, der udpeges af bestyrelsen, og under ansvar til denne. Hver sportsgrens udøvere kan gøre indstilling af kandidater til deres respektive udvalg, hvoraf bestyrelsen kan udpege den eller de personer, den mener vil være bedst egnet til varetagelse af afdelingens arbejdsfelt.
Hver afdeling er at betragte som selvstændig afdeling med eget medlemskartotek og beslutningsprotokol, der forelægges bestyrelsen ved dennes møder. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at omstøde udvalgenes beslutninger og dispositioner, når den mener, udvalgene har disponeret mod foreningens formål, og/eller økonomisk uforsvarlig.Bestyrelsen kan til enhver tid forlange sine synspunkter for udvalgenes arbejdsform og administration gjort virkningsfuld. Bestyrelsen kan til enhver tid udskifte udvalgenes medlemmer.
§4
Medlemskab i foreningens afdelinger tegnes ved bestyrelsen, der alene afgør, hvorvidt medlemskab kan opnås. Medlemskab i de sportslige afdelinger er bindende til skriftlig udmeldelsesbegæring er tilstillet bestyrelsen, og først når kasseren ved sin underskrift attesterer, at der ikke er økonomisk krav på pågældende, er udmeldelseserklæring gyldig.
Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde medlemskab med øjeblikkelig gyldighed, og skal i så fald forelægge første ordinære generalforsamling sagen med begrundelse af medlemskabets tilbagekaldelse.
 
§5

For medlemskab betales kontingent efter følgende regler:
Fodbold:
Deltagelse i træning fra efterårsturneringens afslutning og indtil 1. marts er kontingentfri.
Deltager man i træning, træningskampe eller turneringskampe, uanset antal, i perioden 1. marts til forårsturneringens afslutning, er man forpligtet til at betale kontingent for denne halvsæson.
Sommertræning fra forårsturneringens afslutning til 1. august er kontingentfri.
Deltager man i træning, træningskampe eller turneringskampe, uanset antal, i perioden 1. august til efterårsturneringens afslutning, er man forpligtet til at betale kontingent for denne halvsæson.
Hvis en spiller starter træningen midt i en løbende halvsæson, er vedkommende først kontingentpligtig 4 uger efter første træningsdag. Deltager spilleren i turneringskampe indenfor de nævnte 4 uger, er spilleren kontingentpligtig fra afvikling af denne kamp.(Kontingentet svarer til prisen for en halvsæson).
Kontingentstørrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Badminton:
Deltager man i badminton, betales kontingent for hele sæsonen.
Hvis man først tilmelder sig i løbet af sæsonen, opkræves der alligevel kontingent for en hel sæson.
Kontingentstørrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Dart:
Deltager man i dart, skal der betales kontingent.
Der betales for et halvt år af gangen:
Fra 1. januar til 30. juni.
Fra 1. juli til 31. december
For at deltage på turnerings darthold kræver Dansk Dart Union at de enkelte spillere har en licens. Prisen for licensen skal betales af spilleren. Opkrævning sker gennem VIF.
Kontingentstørrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

 
§6
Foreningens myndigheder er generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.
 
§7
Stk. 1
Generalforsamlingen har, indenfor de grænser der følger af lovgivningen og retspraksis, den højeste
myndighed i foreningens anliggende. Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, og træffer alle  beslutninger ved simpel stemmeflerhed, undtaget i de tilfælde hvor andet er fastsat i lovene, jvf. §16.
Stk. 2
Enhver afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal der afholdes skriftlig afstemning hvis det
foreslås, enten af bestyrelsen eller af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.      Valg af bestyrelsen foregår dog altid skriftligt.
Ved valg af bestyrelse er det medlemmerne frit, hvorvidt de vil stemme på én eller flere foreslåede, dog ikke flere end det antal, der er på valg.
Står i tilfælde af valg stemmerne lige, foretages der lodtrækning.
 
§8
Stemmeberettigede:

Aktive medlemmer (hvis sidste forfaldne kontingent er bragt i orden) og forældre til børn under 16 år har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.

  1. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret, og medlemmer under 18 år kan ikke vælges i bestyrelsen.
  2. Medlemmer kan ikke udøve stemmeret ved fuldmagt til andet medlem.
  3. Bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
 
§9
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt efter regnskabets afslutning, senest den 29. februar.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes til behandling af bestemt opgivet emne, når mindst halvdelen af aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.
Når bestyrelsen har modtaget et sådant forlangende, skal indkaldelse ske inden 14 dage.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt medie, indeholdende dagsorden for generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, indgives til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Foreningens regnskab, forsynet med påtegning af revision og underskrift af kasseren, skal på forlangende forevises medlemmerne indtil 4 dage før den ordinære generalforsamling.
 
§10
På den ordinære generalforsamling foretages:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kasseren forlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag behandles.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere.
  6. Valg af revisor og stedfortrædere.
  7. Eventuelt
 
§11
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis 3 og 3.
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Revisionen består af 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte delegerede til unionsforsamlinger. Foreningen tegnes af formanden.
 
§12
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, disses vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter i Verninge Klubhus og Tommerup hallernes bestyrelse.
Bestyrelsen varetager foreningens virke i det hele, bestyrelsen foranstalter i samarbejde med dennes udvalg, jvf. §3, arrangementer for udbygning af foreningens materielle og økonomiske behov, den finder formålstjenligt.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, når det skønnes påkrævet. Bestyrelsesmøder skal indkaldes når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
I tilfælde af stemmelighed ved bestyrelsesmøder, tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol og regnskab, og bevilger de for administration af foreningens drift, nødvendige rimelige udgifter.
Den del af foreningens kontante kassebeholdning, der ikke er nødvendig for den daglige drift, henstår på konto i et lokalt pengeinstitut.
 
§13
Forslag eller klager fra medlemmer må indgives skriftligt til formanden. Opstår tvivlsspørgsmål, der straks bør fordres afgjort, afgøres sådanne af et tilstedeværende bestyrelsesmedlem.
 
§14
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 
§15
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af en i dette øjemed særlig indvarslet generalforsamling. Dagsorden skal da lyde således: “Om foreningens opløsning”, og skal fremhæves tydeligt i indvarslingen.
For at generalforsamlingen da kan være beslutningsdygtig, kræves at 80% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor
 
§16

Vedtages foreningens opløsning overgår foreningens formue til Assens Kommunes kultur- og fritidsudvalg, der da skal være berettiget til at skønne, hvorvidt foreningens aktiver skal udleveres til en eventuel ny sportsklub i Verninge sogn, navnlig under hensyntagen til hvilke personer der går ind for oprettelsen af
sådan en klub, samt forholdene i øvrigt.Sidst revideret på foreningens generalforsamling februar 2023.
 

 
                                                       

 

Luk